Счетоводство

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан
 • Текущо обработване на счетоводните документи в съответствие с изискванията на българското законодателство
 • Изготвяне на справки-декларации по ДДС и съпътстващите регистри
 • Изготвяне на VIES декларации
 • Изготвяне на декларации за авансово дължими данъци
 • Изготвяне на платежни документи свързани с текущи разплащания
 • Участие в изготвяне на калкулации и себестойности на производства
 • Участие в изготвяне на годишни инвентаризации
 • Изготвяне на необходимите периодични справки за анализ на определени фирмени показатели
 • Изготвяне на месечни и периодични отчети за финансов резултат на дейността
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации и отчети
 • Допълнителни счетоводни услуги изискващи се от спецификата на фирмената дейност