Трудово осигурителни услуги

  • Изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол
  • Поддържане на трудови досиета на служителите
  • Изготвяне на ведомости за заплати, фишове към тях, декларации образец 1 и образец 6
  • Изготвяне на платежни документи за изплащане на заплати, осигуровки, данъци върху доходи по трудови правоотношения
  • Обработка на болнични листове и подаване в НОИ
  • Изготвяне на удостоверение за пенсиониране
  • Други услуги свързани с доходи на физически лица